Seminární práce

Vypracování seminární práce je jedním ze základních úkolů vysokoškoláka, který je nedílnou součástí podmínek pro získání zápočtu. Její obdobou je semestrální práce, pro níž existují téměř stejné náležitosti na vypracování. Seminární a semestrální práce se vypracovávají od 1. ročníku VŠ, někdy již od střední školy. Jejich prostřednictvím se student připravuje na zpracovávání náročnější bakalářské práce, která je podmínkou pro získání vysokoškolského titulu. 


Struktura seminární práce

Každá seminární práce má svou odbornou strukturu, jejíž autorskými částmi jsou úvod, literární rešerše, vlastní práce studenta a závěr. Standardní struktura seminární práce zahrnuje následující prvky:

  • Titulní strana
  • Obsah
  • Úvod
  • Teoretická část
  • Praktická část
  • Závěr
  • Seznam zdrojů

Úvod zahrnuje vstup do problematiky, cíl práce, metodiku a stručnou strukturu obsahu práce. Teoretická část představuje krátkou literární rešerši a praktická část vlastní práci studenta či aplikaci teoretických metod. V praktické části mohou být s ohledem na téma a rozsah práce využity metody analýzy, syntézy, komparace, dotazníkového šetření, rozhovoru atd. Rozsah může být pro každou školu, ročník a předmět individuální, standardně se jedná o 5 - 20 stran. 


Rozsah a náročnost seminární práce

V závislosti na studovaném oboru a ročníku musí každý student VŠ vypracovat 5-10 seminárních či semestrálních prací během jednoho semestru. S přípravou na zkoušky, prací či brigádou však nemusíte mít dostatek času pro zpracování všech seminárek. Je-li pro Vás psaní seminárek novinkou, zpracované podklady Vám také mohou sloužit jako příklad do dalších let. 

Pokud se seminární prací potřebujete pomoci, vyplňte formulář ke stažení a pošlete jej na terezabarinova@gmail.com