MBA práce

Vypracování závěrečné práce MBA je pro studenta jednou z podmínek pro získání prestižního mezinárodně uznávaného vysokoškolského titulu MBA. Prostřednictvím své závěrečné práce MBA student prokazuje své analytické schopnosti a dovednost prakticky aplikovat studované metody. Nedílnou součástí práce je vlastní přínos, kterým student prokazuje využitelnost závěrečné práce a jejích poznatků v praxi pro zkoumaný subjekt, kterým je zpravidla vybraný podnik.


Struktura závěrečné práce MBA 

Každá závěrečná práce MBA má svou odbornou strukturu, jejíž autorskými částmi jsou úvod, krátká literární rešerše, rozsáhlá analytická část, návrhy pro zdokonalení zkoumaného subjektu a závěr. Standardní struktura MBA práce, kterou následují naši autoři zahrnuje následující prvky:

  • Titulní strana
  • Abstrakt
  • Obsah
  • Úvod
  • Teoreticko-metodologická část 
  • Analytická část
  • Návrhy pro zlepšení 
  • Závěr
  • Seznam zdrojů

Úvod zahrnuje vstup do problematiky, zdůvodnění výběru tématu, cíl práce, metodiku a stručnou strukturu jednotlivých kapitol. Teoreticko-metodologická část zahrnuje literární rešerši a tvoří kratší část MBA práce, zhruba 20-30 %. V analytické části je využit soubor manažerských analytických metod, mezi nejčastější patří např. strategická analýza, SWOT analýza, Porterova analýza, analýza rizik a mnoho dalších. Rozsah závěrečné práce MBA se může pohybovat mezi 55-75 stranami, zpracovává se v českém nebo anglickém jazyce. 

Analytická část představuje vlastní práci studenta, v níž aplikuje své teoretické a metodické poznatky v rámci realizovaného výzkumu. Student zde charakterizuje zkoumaný subjekt a aplikuje na něj vybrané analytické metody. Následně prezentuje výsledky výzkumu a uvádí jejich shrnutí. Poslední významnou částí práce je uvedení vlastních návrhů či strategie pro zlepšení stavu zkoumaného subjektu, standardní rozsah dané části činí 5-10 stran. Práci zakončuje závěr, v němž je uvedeno shrnutí výsledků výzkumu, oznámení o naplnění cíle práce a využitelnost výsledků a návrhů v praxi.


Zpracování podkladů pro MBA závěrečnou práci

Každý zájemce o získání titulu MBA musí ve svém závěrečném ročníku studia vypracovat 55-75 stran své závěrečné práce MBA v anglickém nebo českém jazyce. Většina studentů MBA jsou již aktivně pracující a velmi časově vytížení manažeři, pro něž spojení studia a práce může být velmi časově náročné. Vypracování MBA závěrečné práce může v závislosti na rozsahu a jazyce zabrat i více než 300 hodin.

S přípravou na závěrečnou zkoušku a časem věnovaným práci a rodině však nemusíte mít dostatek času pro zpracování své MBA závěrečné práce. Pokud s vypracováním  potřebujete pomoci, obraťte se na nás a my na základě Vašeho zadání zpracujeme potřebné podklady. Základní cena jedné strany v českém jazyce činí 359 Kč a k Vaši MBA práci získáváte zdarma titulní stranu, obsah a seznam zdrojů. 

Pokud potřebujete mít svou práci zpracovanou v anglickém jazyce, Vaše podklady budou výsledkem spolupráce specialisty na management a kvalifikovaného překladatele. Svou nezávaznou objednávku můžete vyplnit zde: