Plagiátorství při psaní bakalářské a diplomové práce: Může vést k vyloučení ze školy?

20.01.2024

Vysokoškolské prostředí přináší s sebou mnohá pravidla a požadavky na studenty. Jedním z nich je i úspěšné vypracování bakalářské či diplomové práce. Tyto práce patří k podstatným kamenům v akademické kariéře studenta a bez jejich absolvování není možné získat vysokoškolské vzdělání.

Neexistuje snadný způsob, jak si poradit s psaním bakalářské nebo diplomové práce, ale jedno je jisté: kopírování z internetu není dobrým nápadem. Dnes existují sofistikované počítačové metody na odhalování plagiátů, které zaručují, že žádný případ kopírování nezůstane nepovšimnut. Takže jak se dívá český zákon na plagiátorství a co hrozí plagiátorovi, který se dopustí porušení autorských práv?

Plagiátorství v mezinárodním právu

Podle mezinárodní normy ČSN ISO 5127-2003, "je plagiátem představení duševního díla jiného autora, které je převzato nebo napodobeno vcelku nebo zčásti a prezentováno jako vlastní." V českém autorském zákoně se však přímo nepoužívá termín "plagiát", nicméně porušení autorských práv je trestné. Pokud tedy někdo opsáním části práce porušuje autorská práva, může mu hrozit pokuta a dokonce i odnětí svobody. U závěrečné práce na univerzitě však postih závisí na stanovených pravidlech a předpisech konkrétní univerzity. Většinou může jít o vyloučení ze studia.

Rozdíl mezi plagiátem a kompilátem

Při psaní bakalářské nebo diplomové práce je důležité odlišit mezi plagiátem a kompilátem. Zatímco kompiláty jsou běžnou praxí, plagiáty mohou být i trestné. Kompiláty jsou v podstatě díla, která se skládají z informací z jiných děl, zatímco plagiátor si přivlastňuje práci jiného autora a prezentuje ji jako svou vlastní.

V případě bakalářských a diplomových prací spadají rešerše a sběr informací do kategorie kompilátů. Zde se autor snaží najít co nejvíce relevantních zdrojů informací, které pomohou důkladně prozkoumat dané téma. Významná pravidla pro práce typu bakalářská nebo diplomová práce zahrnují citování autorů a zdrojů, ze kterých informace pocházejí. To platí pro každou informaci, kterou autor využívá, ať už je to data, grafy, obrázky nebo text.

Při dodržování pravidel citování se autor chrání před obviněním z plagiátorství. Kromě toho se také zaručuje, že každý výrok v práci je totožný se zdrojem, ze kterého vyšel. Citace také umožňují čtenářům práce ověřit, zda jsou informace v bakalářské práci správné, a dále si také mohou přečíst zdrojový materiál a získat další informace na dané téma.

Bakalářská práce by měla obsahovat vlastní myšlenky

Nakonec je důležité uvědomit si, že i když si autor dá záležet na vlastní interpretaci a úpravě informací na základě nalezených zdrojů, stále musí citovat tyto zdroje. Při tvorbě bakalářské nebo diplomové práce by pak měl autor snaha po vlastní kreativitě a unikátním přínosu k danému tématu, což v závěru vyústí do kvalitního a originálního díla. Aby mohl být autor považován za skutečného odborníka v daném oboru, musí být schopen představit svoji práci jako samostatné a originální dílo, které může být citováno a používáno jako zdroj informací pro další studium.

Univerzity nemohou plagiátorství tolerovat

Jelikož jsou bakalářské a diplomové práce většinou základem pro akademický úspěch, nepřijetí plagiátorství jako porušení pravidel by bylo nejen neetické, ale i dehonestující pro celou vědeckou obec. Proto při psaní bakalářské nebo diplomové práce na univerzitě je velmi důležité dodržovat správné postupy a etiku, která musí být náležitě respektována. Studenti by měli pečlivě konzultovat s vyučujícími a dodržovat předepsané pravidla.

Je také důležité brát na vědomí, že závěrečná práce není pouhým papírem, ale je to důkaz o studentově úrovni znalostí a schopností. Proto je důležité, aby byla napsána s maximální snahou a pečlivě ověřena, aby mohla být prezentována vědecké komunitě s hrdostí a sebedůvěrou.

Při vypracování těchto prací je velmi důležité dodržovat pravidla etického psaní. Plagiátorství, tedy opisování cizích textů, není v akademickém světě tolerováno. Jsou-li v práci nalezeny pasáže nebo celé věty, které jsou z jiných zdrojů, musí být tyto pasáže čitelně označeny citací.

Jak školy proti plagiátorství bakalářských prací bojují?

Elektronické podání práce je již dnes samozřejmostí. To zajistí možnost online porovnání dokumentu s národním registrem závěrečných prací. Navíc je zákonnou povinností zveřejnit závěrečné práce. To zajistí nejen možnost porovnání, ale také veřejného ověření, že bakalářská či diplomová práce má veškeré náležitosti, které jsou potřeba k úspěšnému získání titulu.

Na vysokých školách se snaží co nejefektivněji odhalovat plagiáty. Theses.cz je jedním z portálů využívaných k odhalování podobností v textech bakalářských a diplomových prací. Tento portál, provozovaný Masarykovou univerzitou, disponuje kvalitním algoritmem hledajícím nejen v portálu samotném, ale také v široké databázi bakalářských a diplomových prací studentů. Theses.cz navíc porovnává i zdroje na internetu.

Co hrozí za plagiátorství bakalářských a diplomových prací?

Důsledky plagiátorství mohou být různé. Jedná se o disciplinární přestupek a pro takové přestupky je stanoven disciplinární řád. V případě menších pochybení, například opomenutí citace, je možné problém vyřešit bez udělení sankce. Vážnější porušení pravidel mohou být sankcionována napomenutím či dokonce vyloučením studenta. V nejtěžších případech může být odebrán i titul získaný na základě odevzdané bakalářské či diplomové práce.

Shrnutí toho nejdůležitějšího

Vysokoškolské prostředí klade na studenty vysoké nároky a také očekává dodržování etických pravidel psaní. Bakalářská a diplomová práce patří mezi významné kroky v akademické kariéře studenta a je nutné se k nim postavit s odpovědným přístupem. Plagiátorství není tolerováno a může mít vážné následky. Závěrečná práce na univerzitě vyžaduje spoustu práce, času a úsilí, ale výsledek stojí za to. Pokud tedy chcete, aby vaše bakalářská nebo diplomová práce měla opravdovou hodnotu, vyhněte se plagiátorství a věnujte se psaní s opravdovým nadšením a pečlivostí. Pokud by se přece jenom někde vloudila chybička a vypracování by pro vás bylo příliš náročné, ozvěte se nám. Pomůžeme vám k dosažení těch nejlepších výsledků. Podívejte se, jak s námi můžete spolupracovat. Určitě to je lepší než si bakalářskou práci někde kopírovat.