Nejčastější chyby v bakalářských a diplomových pracích - II. část

03.02.2024

Nedostatky v bakalářských a diplomových pracích mají vážné následky. Studenti riskují nejen snížené hodnocení, ale také fakt, že závěrečná práce může být nepřijata k obhajobě. Zaměříme se proto na nejčastější problémy, které se týkají především samotného začátku psaní.

Začíná to výběrem špatného tématu

Studenti hledají vhodné téma pro svou bakalářskou a diplomovou práci. V této fázi ví jen málo o daném tématu a spoléhají se při výběru tématu především na svého školitele. Avšak je to studentova odpovědnost, zvolit vhodné téma, které odpovídá jeho oboru, zájmům a schopnostem. Proto by studenti měli věnovat tomuto rozhodnutí dostatečný čas a podrobně zpracovat potřebné informace, aby měli jasno v tom, zda se s tématem bakalářské práce dokáží vypořádat.

Název práce je dalším klíčovým faktorem, který ovlivňuje úspěch práce. Název by neměl být příliš obecný či nekonkrétní. Pokud je název bakalářské či diplomové práce příliš obecný, může být obtížné vypracovat práci, která bude plně pokrývat dané téma. Avšak, pokud je název příliš konkrétní, student může narazit na problémy při získávání dostatečného množství informací k danému tématu.

Nedostatek použitelných zdrojů

Aby bylo téma vhodné pro zpracování bakalářské či diplomové práce, je důležité, aby student pozorně prohlížel informace týkající se tématu. Pokud student není schopen najít dostatek literatury nebo informačních zdrojů, neměl by se danému tématu věnovat. Kromě toho by měl student brát v úvahu literární zdroje, které jsou pro daný obor nezbytné. Student by si měl také být jistý, že vypracovat bakalářskou či diplomovou práci v daném tématu bude schopen sám bez nadměrné pomoci svého školitele.

Nesmyslná osnova bakalářské práce

Sepsání osnovy práce bývá pro studenty často otravným úkolem. Avšak je to důležitá a nezbytná část přípravy na závěrečnou práci. Jedná se o hrubý plán celé bakalářské práce, který by měl studenta nasměrovat a udržet na správné cestě. Pokud osnova splňuje svůj účel, usnadní studentům psaní práce, nezakrní ji a zaručí soustředění na hlavní téma. Tím pádem jsou odbočení od tématu, které bývají u bakalářek a diplomek prací časté, minimalizována.

Je třeba dodat, že při sepsání osnovy nejde pouze o formální úkol, ale o klíčový prvek při vypracování bakalářské nebo diplomové práce. Osnovou se studenti zbavují stresu, který může vzniknout plynoucí z nejistoty a neplánovaných odboček v psaní, což může vést ke ztrátě cenného času.

Formátování bakalářské práce

Formátování práce je další klíčovým faktorem pro hodnocení bakalářské nebo diplomové práce. Chyby bývají celkem časté, přestože každá škola má jiné požadavky, co se týče formátování. Metodika pro vypracování závěrečných prací, kterou poskytuje příslušná škola, vymezuje velikost písma, font, řádkování, číslování a okraje stránek. Vyplatí se proto tuto metodiku důkladně prostudovat, aby nedošlo k neočekávaným chybám a špatnému hodnocení bakalářské či diplomové práce.

Vyvarovat by se mělo nejen chyb v typografických prvcích, ale také bývá dobré věnovat pozornost pravidlům ohledně znaků na konci řádku. Nesmí se na konci řádku vyskytovat slova tvořená jedním písmenem, čímž se zajistí lepší čitelnost textu. Dále by studenti měli dbát na správné zarovnání do bloku, odsazení prvního řádku u odstavců, jednotné číslování nadpisů, obrázků, tabulek nebo grafů, vhodné použití patkového a bezpatkového písma a další.

Všechny tyto prvky se studenti mohou věnovat již na samém začátku psaní práce, nicméně formátování nelze provést na celou práci najednou. Následné úpravy textu totiž vyžadují změny formátování, což může být časově náročné a rušivé při psaní textu.

Použití nesprávných citací

Využívání literárních zdrojů je neoddiskutovatelnou součástí práce na bakalářské či diplomové práci. Studenti se s nimi však často potýkají a někdy jim připadají spíše jako otrava. Ovšem správné použití literárních zdrojů je pro úspěšné dokončení práce nezbytné. Studenti by měli být obeznámeni se správným formátem citace a parafráze, ke kterým je doporučováno nejčastěji používat harvardský systém.

Pro zápis literárních zdrojů jsou studentům nejvhodnější softwary jako je Zotero nebo citace.com, ty však nezaručují bezchybný seznam literatury. Proto je nutné dodatečně ručně kontrolovat, zda byly všechny použité zdroje správně zapsány. Některé ze studentských chyb jsou například použití nevhodného formátu či zapomenutí některého zdroje zmínit.

Studenti se nejčastěji snaží citace elegantně zakomponovat do bakalářské práce pomocí parafrází. Přímé citace jsou však složitější a vyžadují správné použití uvozovek a odkazu na zdrojovou publikaci, včetně stránky, z níž citace pochází.

Použití ich-formy v bakalářské práci

V práci na bakalářské či diplomové práci je důležité se držet neutrálního stylu a vyvarovat se používání první osoby množného nebo jednotného čísla. Místo toho by měli studenti zvolit neosobní formulace vztahující se k práci samotné (například práce se zaměřuje, cílem práce je). Důležité je také vyhnout se přílišnému používání pasivních forem, které by mohly vést k nežádoucímu strnulému dojmu práce.

Krátkozraké pohledy na využívání literárních zdrojů jako na otravu a nadbytečné by měly být u studentů na bakalářské či diplomové úrovni rozhodně přehodnoceny. Správně použité literární zdroje mají totiž klíčový význam pro vytvoření solidní, podložené a kvalitní práce.

Překlepy a gramatika

Při psaní bakalářské nebo diplomové práce je mimořádně důležité věnovat pozornost správnému pravopisu a gramatice, aby práce působila co nejprofesionálněji. Často se však vyskytují překlepy, které mohou negativně ovlivnit hodnocení. Proto je nutné zajistit, aby text byl důkladně kontrolován a byly odstraněny případné chyby.

Studenti by měli mít na paměti, že nechat si práci zkontrolovat automatickou opravou nebo pomocí někoho jiného by mohlo být rozhodujícím krokem k dokonalosti jejich bakalářské nebo diplomové práce. Navíc existují různé služby, které pomohou studentům s opravou chyb v textech, jako například online korektury, které mohou být velmi užitečné.

Nicméně, pouhé odstranění překlepů nemusí být zcela dostačující. Bakalářská a diplomová práce by měla být plná faktů, informací a důkladně vypracovaných témat. Studenti by měli věnovat dostatek času pro přípravu, výzkum a hloubkovou analýzu tématu, aby mohli prezentovat své myšlenky co nejlepším způsobem.

Shrnutí nejčastějších chyb v bakalářských pracích

Chyby v bakalářských či diplomových pracích mohou být vážné a mohou ovlivnit celkové hodnocení práce. Proto studenti musí pro výběr tématu vynaložit dostatečné úsilí a pečlivě zvažovat, zda je dané téma pro ně vhodné. Vhodný název práce také napomáhá úspěšnému vypracování a dokončení dané práce. Důkladné hledání informací a zdrojů je klíčové pro získání dostatečných znalostí a přípravu kvalitní bakalářské či diplomové práce.

Nyní již víte, jak se vyhnout nejčastějším chybám při psaní bakalářské nebo diplomové práce. Sepsání kvalitní osnovy a správné formátování práce jsou dvě základní kroky k úspěšnému dokončení práce. Je důležité tyto kroky zvládnout správně, protože právě také ty přispějí k dobrému hodnocení.

Nezapomeňte, že věnování času a úsilí do psaní bakalářské práce nebo diplomové práce se vyplatí. Bakalářská práce a diplomová práce budou sloužit jako kapitoly ve studentské akademické kariéře a mohou být klíčem k úspěchu v budoucnosti. Proto je důležité zajistit, aby text byl co nejvíce profesionalizován a nebyly při něm nalezeny žádné gramatické nebo pravopisné chyby.

Pokud byste přece jenom cítili, že vypracování bakalářské či diplomové práce je pro vás příliš náročné, ozvěte se nám. Pomůžeme vám k dosažení těch nejlepších posudků. Podívejte se, jak s námi můžete spolupracovat.