Jak thesis.cz použít při psaní bakalářské práce?

16.01.2024

Theses.cz, jako hlavní česká databáze bakalářských a diplomových prací, umožňuje studentům vyhledávat a procházet stovky tisíc akademických prací a získávat tak potřebné informace a inspiraci pro vlastní závěrečnou práci. Studenti mohou filtrují práce podle tématu, oblasti studia nebo jazyka, čímž získají přesné výsledky, které použijí jako zdroj dalších vědeckých informací.

Co je to theses.cz?

Portál Theses.cz, provozovaný Masarykovou univerzitou, je národním registrem závěrečných prací a slouží zejména ke snadnému odhalování plagiátů a kontrole jejich originality. Kromě toho slouží jako uložiště, kde můžete veřejně zkontrolovat kvalitu a náležitosti odevzdaných bakalářských a diplomových prací a ujistit se tak, že se žádné tituly neudělují zadarmo.

Výběr tématu bakalářské práce

Jednou z možností, jak portál Theses.cz využít, je výběr správného tématu pro bakalářskou a diplomovou práci. Význam tohoto kroku nelze podceňovat, neboť správný výběr tématu je klíčovým předpokladem úspěšného a kvalitního zpracování celé bakalářské práce. Portál Theses.cz může studentům pomoci tím, že jim umožní vyhledávat podobné bakalářské a diplomové práce, a tak se vyhnout opakování již zpracovaných témat.

Získání představy, jak má bakalářská práce vypadat

Další možností, jak portál Theses.cz využít, je získání konkrétní představy o tom, jak má bakalářská práce vypadat. Studenti mohou vyhledávat již zpracované bakalářské a diplomové práce ze svého oboru a ověřit si tak, zda jejich vlastní bakalářská práce obsahuje všechny potřebné prvky. Portál Theses.cz umožňuje vyhledávání podle konkrétních škol, oborů nebo let zpracování bakalářské či diplomové práce a tak studenti mohou snadno najít podobné závěrečné práce a inspirovat se jimi.

Důležitým faktorem při výběru tématu bakalářské práce je také dodržení určitých zásad, jako například rozlišení mezi teoretickou a praktickou částí práce. Studenti by měli mít na paměti, že teoretická část bakalářské i diplomové práce může být obdobná jako u jiných témat, ale praktická část by měla být zcela odlišná a originální.

Pomoc při tvorbě osnovy bakalářské práce

Portál Theses.cz může být velmi užitečným nástrojem pro studenty, kteří pracují na bakalářské nebo diplomové práci a potřebují pomoci s tvorbou osnovy. Na tomto portálu mohou studenti najít mnoho podobných závěrečných prací ze svého oboru studia a použít je jako inspiraci při vytváření vlastního plánu práce. Díky této pomoci mohou studenti být jisti, že jejich bakalářská nebo diplomová práce bude mít kvalitní strukturu a bude mít vyvážený poměr mezi teoretickou a praktickou částí. Portál Theses.cz umožňuje studentům nejen prohlížení závěrečných prací, ale také vyhledávání podle klíčových slov, oboru studia a dalších kritérií, což usnadňuje a zrychluje celý proces hledání vhodného materiálu. Výsledkem správného použití portálu Theses.cz bude kvalitní a úspěšně dokončená bakalářská nebo diplomová práce, která bude studentovi posloužit jako cenná reference pro jeho budoucí kariéru.

Prostudování posudků vedoucího a oponenta

Dalším užitečným nástrojem, který nabízí portál Theses.cz, je možnost prohlížet posudky vedoucího a oponenta k bakalářským a diplomovým pracím. Tímto způsobem mohou studenti získat konkrétní představu o tom, jak by měla kvalitně napsaná bakalářská práce nebo diplomová práce vypadat. Posudky vedoucího a oponenta často obsahují ucelené hodnocení práce, včetně jejích silných a slabých stránek, a může tak studentům pomoci při tvorbě vlastních prací. Kromě toho mohou studenti porovnávat posudky různých prací a tím se naučit rozeznat, jak kvalitně napsaná práce vypadá a naopak, jaké jsou obvyklé nedostatky. Tento nástroj je tedy ideální pro studenty, kteří si chtějí zvýšit kvalitu své bakalářské práce nebo diplomové práce a získat přesnou představu o požadavcích svého vedoucího práce.

Hledání nových zdrojů bakalářské práce

Využívání portálu Theses.cz tedy není jen o kontrole plagiátů, ale také o získávání nových informací a inspirace pro úspěšné zpracování závěrečné práce. V období psaní bakalářských a diplomových prací je běžné, že studenti potřebují doplnit své zdroje informací a najít novou inspiraci. Pro tento účel lze využít portál Theses.cz, na kterém lze vyhledat bakalářské a diplomové práce na podobné téma a podívat se, z čeho jejich autoři čerpali. Kromě toho může být zdrojem inspirace pro studenty zpracování těchto bakalářských a diplomových prací, kde je možné najít náměty na doplnění odstavců nebo vytvoření nových tabulek.

Pozor na plagiátorství

Při prohlížení prací je důležité použít kritické myšlení a nekopírovat obsah cizích prací. Theses.cz má vyspělý systém, který dokáže detekovat plagiátorství a při hledání podobností upozorní studenty na nevhodné zacházení s informativním obsahem.

V případě, že student není zcela jistý, zda v jeho bakalářské práci nebylo převzato příliš mnoho informací z cizích zdrojů, je vhodné provést kontrolu na plagiátorství. K této účely slouží portál Odevzdej.cz, kde lze předání práce nahrát a nechat systémem provést kontrolu. V rámci této kontroly dochází k ověření podobnosti textu s databázemi bakalářských a diplomových prací na Theses.cz a seminárek či jiných prací v databázi portálu Odevzdej.cz. Dále jsou porovnávány vědecké publikace v repozitáři Repozitar.cz a další různé dokumenty. Srovnání se provádí také s informacemi z celého internetu pomocí algoritmu, který detekuje případné shody zdrojů.

Tento proces umožňuje studentovi zjistit, zda jeho práce je originální a neobsahuje některé části převzaté z jiných zdrojů. Je důležité, aby studentům byla tato kontrola mnohdy povinná, aby se zajistilo, že jejich bakalářská práce vychází pouze z relevantních zdrojů a vlastních úvah. Každý student by měl brát ohled na autorská práva a dávat si pozor, aby neporušil cizí práva svým přebíráním v bakalářské práci.

Shrnutí toho nejdůležitějšího pro psaní bakalářské práce

Theses.cz tedy představuje ucelený zdroj informací pro studenty, kteří hledají inspiraci a potřebují najít nové zdroje informací. Díky tomu se mohou lépe připravit na ukončení vysokoškolského studia a získat potřebné vědomosti a dovednosti pro svou budoucí kariéru. Pokud by se přece jenom někde vloudila chybička a na vlastní studium bylo už příliš pozdě, ozvěte se nám. Pomůžeme vám k dosažení těch nejlepších výsledků. Podívejte se, jak s námi můžete spolupracovat.