Diplomová práce

Vypracování diplomové práce je pro studenta jednou z podmínek pro získání vysokoškolského titulu Mgr. a Ing. Prostřednictvím své diplomové práce student prokazuje schopnost práce s odbornou literaturou, tvorbu rešerše a schopnost využití získaných poznatků v praxi. Nedílnou součástí práce je vlastní přínos, kterým student prokazuje využitelnost diplomové práce a jejích poznatků v praxi.  

Oproti bakalářské práci má diplomová vyšší nároky na odbornost, hloubku zpracovávané problematiky a vlastní přínos. Využitá metodologie je četnější, propracovanější a zkoumaný subjekt je pozorován z hlubší perspektivy.


Struktura diplomové práce

Každá diplomové práce má svou odbornou strukturu, jejíž autorskými částmi jsou úvod, literární rešerše, metodika, vlastní práce studenta, diskuze/návrhy a závěr. Standardní struktura diplomové práce zahrnuje následující prvky:

Úvod zahrnuje vstup do problematiky, zdůvodnění výběru tématu, cíl práce, metodiku a stručnou strukturu jednotlivých kapitol. Teoretická část zahrnuje literární rešerši a běžně tvoří zhruba 40-50 % obsahu diplomové práce. Metodika práce popisuje vybrané metody a způsob jejich využití v praktické části. Mezi nejčastěji využívané kombinace metod patří rozhovory, dotazníková šetření, analytické metody, studium dokumentů, komparace, syntéza a další. Rozsah diplomové práce může být pro každou školu a obor rozdílný, standardně se jedná o 55-75 stran.

Praktická část představuje vlastní práci studenta, v níž aplikuje své teoretické a metodické poznatky v rámci realizovaného výzkumu. Student zde charakterizuje zkoumaný subjekt či subjekty, své hypotézy, cíl výzkumu a postup, jímž výzkum probíhal. Následně prezentuje výsledky výzkumu a uvádí jejich shrnutí. Poslední významnou částí práce je uvedení vlastních návrhů pro zlepšení stavu zkoumaného subjektu či diskuze, standardní rozsah dané části činí 4-6 stran. Práci zakončuje závěr, v němž je uvedeno shrnutí výsledků výzkumu, oznámení o naplnění cíle práce a využitelnost výsledků a návrhů v praxi.


Rozsah a náročnost diplomové práce

V závislosti na studovaném oboru musí každý budoucí absolvent navazujícího magisterského studia vypracovat 60-70 stran své diplomové práce během několika málo měsíců a současně pracovat na odevzdání svých seminárních prací a přípravě na zkoušky. Studentovi může vypracování diplomové práce zabrat i více než 150 hodin.

Pokud s diplomovou prací potřebujete pomoci, vyplňte formulář ke stažení a pošlete jej na terezabarinova@gmail.com