Absolventská práce

Vypracování absolventské práce je pro studenta jednou z podmínek pro získání titulu vyšší odborné školy Dis. Prostřednictvím své absolventské práce student prokazuje schopnost práce s odbornou literaturou, tvorbu rešerše a schopnost využití získaných poznatků v praxi. Součástí práce je vlastní přínos, kterým student prokazuje využitelnost absolventské práce a jejích poznatků v praxi.   


Struktura absolventské práce

Každá absolventská práce má svou odbornou strukturu, jejíž autorskými částmi jsou úvod, literární rešerše, metodika, vlastní práce studenta, diskuze/návrhy a závěr. Standardní struktura absolventské práce zahrnuje následující prvky:

Úvod zahrnuje vstup do problematiky, zdůvodnění výběru tématu, cíl práce, metodiku a stručnou strukturu jednotlivých kapitol. Teoretická část zahrnuje literární rešerši a běžně tvoří zhruba 40-50 % obsahu absolventské práce. Metodika práce popisuje vybrané metody a způsob jejich využití v praktické části. Mezi nejčastěji využívané metody patří rozhovory, dotazníková šetření, analytické metody, studium dokumentů, komparace, syntéza a další. Rozsah absolventské práce může být pro každou školu a obor rozdílný, standardně se jedná o 30-50 stran.

Praktická část představuje vlastní práci studenta, v níž aplikuje své teoretické a metodické poznatky v rámci realizovaného výzkumu. Student zde charakterizuje zkoumaný subjekt či subjekty, své hypotézy, cíl výzkumu a postup, jímž výzkum probíhal. Následně prezentuje výsledky výzkumu a uvádí jejich shrnutí. Poslední významnou částí práce je uvedení vlastních návrhů pro zlepšení stavu zkoumaného subjektu či diskuze, standardní rozsah dané části činí 2-3 strany. Práci zakončuje závěr, v němž je uvedeno shrnutí výsledků výzkumu, oznámení o naplnění cíle práce a využitelnost výsledků a návrhů v praxi.


Rozsah a náročnost absolventské práce

V závislosti na studovaném oboru musí každý budoucí absolvent vyšší odborné školy vypracovat 30-50 stran své absolventské práce během několika málo měsíců a současně pracovat na odevzdání svých seminárních prací a přípravě na zkoušky. Studentovi může vypracování absolventské práce zabrat až 100 hodin.

Pokud se seminární prací potřebujete pomoci, vyplňte formulář ke stažení a pošlete jej na terezabarinova@gmail.com